Агенция Прима


05.11.2012 – СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗАПОЧВА КОРЕКЦИЯ НА РЕКА СУХОДОЛСКА И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ЯЗОВИР „СУХОДОЛ 2”

Новини

На пресконференция днес, Столична община обяви започване на изпълнението на проект „Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир „Суходол 2”, квартал „Суходол”, район „Овча купел”, Столична община”. Общата стойност на проекта е 1 956 561,68 лева, от които собственият принос на Столична община като бенефициент е в размер на 5%. От Столична община планират до 15.04.2013 г. ремонтните дейности да бъдат приключени.

На събитието присъстваха Ирина Савина – Зам.-кмет, Направление „Инвестиции и строителство”, Нина Макарова – Директор, Дирекция „Общински земи, гори, водни обекти и околна среда” и инж. Величка Пъшева – Началник отдел, „Управление на общински земи, гори и водни обекти” и ръководител на проекта.

Проектът по корекцията на река Суходолска обхваща участъка  в кв. Суходол от ул. „Брегалница” до ул. „Тр. Танев”, с дължина 316 м., като корекцията ще следва максимално съществуващото речно корито. Ще бъде изградена нова пешеходна стоманена пасарелка на мястото на дървения мост при ул. „Златна есен”, с изграждането на която ще се извърши и реконструкция на водопровода. Във връзка с реализирането на канализационната мрежа на кв. Суходол ще се изгради преминаването на отвеждащия канал под реката. Съществуващите два газопровода в района на корекцията ще бъдат изместени и положени подземно в ново трасе. Ще се извърши реконструкция на телефонни кабели. Ще се възстанови нарушената околна среда, като се извърши озеленяване  с подходяща декоративна дървесна и храстова растителност. След изграждането на корекцията на река Суходолска собствеността на гражданите ще бъде по-добре защитена, като ще се изключи възможността от заливане на околните терени. Ще бъдат подобрени и услугите, свързани с доставката на вода, газ и телефон. Цялостно композиционно решение по възстановяване на растителността ще доведе до подобряване на естетическата среда в района на коригирания участък от река Суходолска.

При извършване на ремонтните дейности на язовир „Суходол 2” язовирната стена ще бъде надградена със 79 см. /до проектната кота/. Ще се извърши укрепване на облицовката и дъното на преливника и бързотока. Ще се възстанови напълно пасарелката. Ще се демонтира и смени спирателния кран на основния изпускател. Ще се извърши изземване на наноси от дъното на язовирната чаша. С изграждането на контролно-измервателна система ще се следят  деформациите на язовирната стена, филтрацията през нея и водното ниво в язовира. След завършване на ремонтните работи ще предотврати рискът от преливане през язовирната стена.

Изпълнението на проекта „Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир „Суходол 2”, квартал „Суходол”, район „Овча купел”, Столична община”ще допринесе за повишаване на качеството на живот на населението, подобрявайки облика и привлекателността на региона и свеждайки до минимум риска за човешкото здраве и околната среда.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие – 95% и собствен принос на Столична община като бенефициент – 5 %.


Проекти